Køer og kalve producerer mælk og kød til mange mennesker men det er os – i vores tilfælde Thise-andelshaverne -der har ansvaret for at passe dyrene så dyrenes naturlige behov og sundhed tilgodeses.

Det gode dyreliv indgår helt fundamentalt i det økologiske regelsæt, bl.a. køer og kalve på græs i sommerhalvåret. Thises landmænd har derudover i en årrække arbejdet på at fremme sundheden i besætningerne. Det er bl.a. lykkedes at udrydde para-tuberkulose, en frygtet kvægsygdom der forvolder betydelig lidelse for de sygdomsramte dyr. Når nye landmænd optages som andelshavere forpligter de sig til at følge Thises saneringsprogram, så deres besætninger også bliver fri for para-tuberkulose.

Senest er Thises andelshavere gået i gang med at anvende ”Koliv-100”, som er et nyt koncept til vurdering af dyrevelfærd. Der vurderes ud fra 7 parametre: staldforhold, malkning, udendørs forhold, foder, gruppeliv, køernes historie og kliniske registreringer.

Med ”Koliv-100” får den enkelte andelshaver et værktøj til løbende at arbejde med yderligere forbedring af dyrevelfærden. Den proces står øverst på dagsordenen – altid!

Sådan har vi gjort

Fra efteråret 2019 til sommeren 2020 blev der gennemført dyrevelfærdsvurdering hos Thises Mejeris andelshavere. Velfærdsvurderingerne blev gennemført af landmanden selv, en kollegalandmand, en kvægkonsulent fra Økologisk landsforening og Thise Mejeris egen landbrugsfaglig medarbejder.

Ved dyrevelfærdsvurderingerne var der to faser:

  • Give point til Koliv100.
  • Indsamle viden om de tiltag og indsatser som den enkelte andelshaver fokuserer på.

For hver andelshaver er der udarbejdet en rapport baseret på Koliv100, og de 2-3 indsatser der er i særlig fokus hos den enkelte andelshaver.
Resultatet af velfærdsvurderingerne er blevet delt på opsamlingsmøder med 20 – 25 andelshavere på hvert møde. Hver indsats er koblet til en landmand, så han kan kontaktes af andre andelshavere for uddybning og erfaringsudveksling.

Det har vi blandt andet set efter

Ved hver besøg blev der indsamlet viden på de tiltag og indsatser som den enkelte andelshaver fokuserer på. Indsatserne kan samles i nedenstående hovedoverskrifter:

Staldforhold

Stalden er køernes ramme. Den skal fungere både som en god ramme for den enkelte ko og for hele flokken, sådan at de kan færdes så frit som muligt mellem foder, vand, liggepladser og motionsareal. Køerne skal have det godt, f.eks. i form af muligheder for hudpleje og frisk luft.

Udendørs forhold

Alle dyr kommer på græs. I varme perioder kan køerne græsse mere i ydertimerne, hvor det er køligere at benytte stalden som skyggested midt på dagen. Adgang til træer og/eller gode læhegn på markerne er også en klar fordel, når det handler om at finde skygge på en sommerdag. Træer og læhegn har desuden den fordel, at de kan bruges til hudpleje og til læ og ly og dermed bliver der mulighed for at forlænge afgræsningsperioden i efteråret.

Foder & fodring

Foderet er centralt for koens velbefindende. Koen skal have frisk foder af en god kvalitet. Variationen i foderet sammensætning er desuden vægtet højt. Dette er ud fra en tankegang om, at det er naturligt for køer at have en vifte af muligheder for valg af forskellige foderemner, såsom forskellige græsser og urter.

Mennesker & dyr

Overblik med overskud til planlægning og faste rutiner giver en forudsigelig og genkendelig hverdag. Et godt team der kender og supplerer hinanden i det daglige, gør det muligt at være på forkant med udfordringer og at have overskud til at tage sig af uforudsete hændelser. Det mindsker desuden risikoen for fejl og stress hos dyr og mennesker i en travl hverdag.

Kort om Koliv100 – og hvad så nu?

Dyrevelfærdsvurderingsmetoden Koliv100 er udviklet til brug i økologiske besætninger, med udgangspunkt i at give dyrene livsbetingelser i overensstemmelse med deres naturlige behov og der at ydes den omsorg, som man skylder dyrene, når man har taget dem ind i sin husholdning.

Med ”Koliv-100” får den enkelte andelshaver et værktøj til løbende at arbejde med yderligere forbedring af dyrevelfærden. Den proces står øverst på dagsordenen – altid! Det arbejder fortsætter vi med på Thise Mejeri – ligesom vi fortsætter med at udvikle dyrevelfærden til gavn for dyr og mennesker.